1 – Bashkia në proceset e integrimit evropian

 • Të dhënat për projektet, nismat dhe veprimtarite e bashkisë në kuadrin e integrimit në BE

2 – Bashkia dhe shoqëria civile

 • Të dhëna për grupet e interesit
 • Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias, biznesit
 • Shërbimet që ofrohen nga organizata të ndryshme
 • Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqëria civile

3 – Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës

 • Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT
 • Sisteme/metodologji matje të PT

4 – Strukturat komunitare

 • Te dhënat për strukturat komunitare në fshat
 • Te dhënat për strukturat komunitare në qytet
 • Detyrat, kompetencat dhe kompetencat e strukturave komunitare
 • Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e këshillave komunitare