MONITORIMI I ZBATIMIT TE BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR –DHJETOR 2022

Drejtoria Ekonomike e Bashkise Shijak ka pergatitur Raportimin e Monitorimit te zbatimit të buxhetit për periudhën Janar –Dhjetor 2022. Te ardhurat Lokale për Bashkinë Shijak në vitin 2022 jane realizuar ne masen 61% dhe ne vleren 193,627 mije leke, me nje difernece ne minus 126.104 mije leke. Po të bëjmë krahasimin me vitin e kaluar në total të ardhurat janë realizuar 21% më shume dhe në vlerë ato janë 34.103 mijë leke se viti 2021.

DEGJESE PUBLIKE PER PROJEKT BUXHETIN AFATMESEM 2024-2026

Bashkia Shijak hap konsultim publik per PBA 2024-2026. Jane te ftuar te gjithe banoret, bizneset, shoqerine civile, media, grupet e interesit te behen pjese e ketij konsultimi duke u njohur me pare me te gjithe praktiken e plote te pergatir nga administrata e Bashkise Shijak, e cila mund te shkarkohet ketu ne format PDF ose Power Point.

RAPORTI I PERFORMANCËS 2022 BASHKIA SHIJAK

Gjatë vitit 2022 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuiliburar dhe është realizuar në masën 51%, duke përdorur 39% të të ardhurave të bashkisë. Përkujdesi social, infrastruktura rrugore, furnizimi me ujë, arsimi bazë dhe parashkollori janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022.