Bashkia Shijak – Njoftim per Konsultim Publik per “Paketen Fiskale 2023”

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, Bashkia Shijak shpall njoftimin per konsultim publik per HARTIMIN E PAKETES FISKALE PER VITIN 2023

RREGULLORE PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROCESIT TË SHORTEUT PUBLIK PËR NDARJEN E NJËSIVE TË BANIMIT NË OBJEKTET E REJA NË BASHKINË SHIJAK, NË KUADËR TË RINDËRTIMIT

Rregullorja “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për mënyrën e zhvillimit të procesit të shorteut publik për ndarjen e njësive të banimit në objektet e reja në bashkinë Shijak, në kuadër të rindërtimit”, detajon proceduren për procesin e ndarjes se njësive të banimit në objektet e reja në bashkinë Shijak,