Bashkia e Shijakut, në 10 bashkitë më të mira.

Sipas një sondazhi mbarëkombëtar të UNDP-së, Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, lidhur me perceptimin e qytetarëve mbi cilësinë e qeverisjes vendore.

Bashkia e Shijakut ka tregues shumë të mirë të monitorimit të këtij raporti sa i takon shërbimeve vendore 2020.

Qytetarët e Shijakut janë ndër më të kënaqurit me shërbimet që ofron pushteti vendor.
Për këtë ne renditemi në 10 BASHKITË MË TË MIRA në kategori të ndryshme:

Bashkia Shijak ka këto tregues:

🔸️ Cilësia e ofrimit të shërbimit ….Vendi i 2️⃣
🔸 ️Kënaqësia me shërbimet… Vendi i 3️⃣
🔸 ️Lehtësia e marrjes së shërbimeve në administratën bashkiake… Vendi i 4️⃣
🔸 ️Vlerësimet e bashkisë për shërbimet e ofruara … Vendi i 5️⃣
🔸 ️Procedurat transparente administrative… Vendi i 9️⃣

Kemi sjellë lehtësim për qytetarët në:
📌 Shërbimet publike elektronike përmes E-Albania janë bërë më të aksesueshme për qytetarët.
📌 Bashkëpunimi me “Bashki të forta, për më shumë transparencë.
📌 Kemi arritur një kordinim të mirë mes departamenteve.
📌 Bashkëpunim mes Këshillit Bashkiak për çështje që lidhen drejtpërdrejtë me komunitetin.