Njoftim per Web-ToRs stafi

Bashkia Shijak, në partneritet me Shoqatën “Ndihmoni Jetën” dhe Fondacionin Down Syndrome Albania dhe me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian, ka filluar implementimin e Projektit “Shërbime Sociale të Integruara për Gjithëpërfshirjen e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara në Bashkinë Shijak”, i cili implementohet në Bashkinë Shijak.

Bashkia Shijak – Njoftim per Konsultim Publik per “Paketen Fiskale 2023”

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, Bashkia Shijak shpall njoftimin per konsultim publik per HARTIMIN E PAKETES FISKALE PER VITIN 2023

Bashkia Shijak hap konsultim publik për vendimarrje për tjetërsim prone

Projekt- vendimi “Për miratimin e tjetersimit e  këmbimin  e pronës  ish Pallat Kulture, dalë jashtë funksionit nga tërmeti i 26- nëntorit 2019 ,pronë e  përfituar me VKM Nr. 839 datë 22.07.2009 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtëshme publike shtetërore që transferohen në pronësi të bashkisë shijak me pronën  Nr 15/14 zk 3369 në pronësi të Komitieti  Mysliman të Shqipërisë (ish pronare dhe fqinje me kete prone”)