Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”të ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.08 datë 28.02.2022 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesem vendorë 2023-2025”.

Bashkia Shijak hap konsultim publik per PBA 2024-2026. Jane te ftuar te gjithe banoret, bizneset, shoqerine civile, media, grupet e interesit te behen pjese e ketij konsultimi duke u njohur me pare me te gjithe praktiken e plote te pergatir nga administrata e Bashkise Shijak, e cila mund te shkarkohet ketu ne format PDF ose Power Point.

 

Hap te gjithe grafiket ne Power Point