Komisioni i Ekonomisë dhe Buxhetit ka filluar mbledhjen  e rekomandimeve për prioritetet e komunitetit për projekt buxhetin afatmesëm 2022 – 2024. Komisioni do të informojë komunitetin mbi të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të bashkisë për vitin 2020 dhe tavanet buxhetore përgatitore për secilin program / shërbim të ofruar nga bashkia. Qëllimi i këtij konsultimi është të mblidhen sugjerimet e komunitetit lidhur me:

  • Mënyrën si janë shpenzuar fondet për ofrimin e shërbimeve nga bashkia.
  • Performancën e shërbimeve të ofruara nga bashkia.
  • Shërbimet prioritare të komunitetit.

Grupet që do të konsultohen:

  • Banorët e Bashkisë
  • Përfaqësues nga shoqëria civile,
  • Përfaqësues të biznesit,
  • Gjimnazet dhe mesuesit
  • Media,
  • Kryetarët e Fshatrave .
  • Administratorët e Njësive

Konsultimet do te zhvillohen sipas nje kaendari te miratuar. Ky kalendar publikohet ne faqen zyrtare te Bashkise Shijak per t’ju njoftuar paleve te interesuara per te marre pjese.

Hap/Shkarko  kalendarin ne PDF