PARAQITJA DGE SHQYRTIMI I ANKESAVE, VËREJTJEVE, KËRKESAVE, PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE
Rregullore-Ankesat-Kerkesat-Peticionet-Iniciativa