1 – Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit

2 – Standardet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesës

3 – Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

4 – Informacion i dhënë më parë

5 – Trajtimi i kërkesave për informacion

6 – Kufizimi i së drejtës së informimit

7 – Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka)