KUSHTETUTA – (kliko per dokumentin)

LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT – (kliko për dokumentin)

PËR RATIFIKIMIN E “KARTËS EUROPIANE TË AUTONOMISË VENDORE – (kliko per dokumentin)

PËR VETËQEVERISJEN VENDORE – (kliko per dokumentin)

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË – (kliko per dokumentin)

PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE – (kliko per dokumentin)

PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE – (kliko per dokumentin)

PER NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK – (kliko per dokumentin)