Bashkia Shijak – Njoftim per Konsultim Publik per “Paketen Fiskale 2023”

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, 

Bashkia Shijak shpall njoftimin per konsultim publik per:

Konsultimi me komunitetin do te zhvillohet ne ambjentet e salles se Keshillit Bashkiak, ne date 16/12/2022, ora 17:00.

Pjesemarres:

  • Nga ana e Bashkise: Këshilltarët e Këshillit Bashkiak, Kryetar i Bashkisë, Sekretar i Këshillit Bashkiak, Koordinatori për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, drejtues/punonjës të administratës, drejtoria e buxhetit dhe financës, sektori i tatim taksave, Kryetarët e Fshatrave dhe Administratorët e Njësive Administrative
  • Nga komuniteti: Banorët e Bashkisë Shijak, anëtarët e shoqërisë civile, anëtarë të biznesit, medias, gjimnazet, mësuesit dhe përfaqësues të komunitetit musliman në Shijak.

Sugjerimet tuaja jane te mirepritura brenda dates 15 Dhjetor ne adresat e emaileve:

kozetadoda@yahoo.com     fabianakeci@gmail.com

NJOFTIMI ZYRTAR (SHKARKO NE PDF)

Ju mund te njiheni me aktet e hapura per konsultim edhe permes Platformes www.konsultimivendor.al   ne faqen e dedikuar Bashkise Shijak

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Shijak më date 18.11.2022 , ora 17:00,

I/E nderuar këshilltar/e!

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, Neni 17, 53 i tij, Ju njoftoj se ditën e premte më date 18.11.2022 ,ora 17:00, në sallën e Këshillit, do të zhvillohet mbledhja e rradhës së Këshillit Bashkiak,e thirrur nga Kryetari i Këshillit, me këtë rend dite:

I.Të tjera

II.Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.
1.”Per dhenie mandati Znj.Olisa Lekli “.
KRYETARI I KESHILLIT:TAULAND XHERAJ

2.”Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin e vecantë për periudhën 1-31 tetor 2022 “.
PERGJ.SEK.NDIHMES EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU

3.”Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin e vecantë për periudhën 1-30 nentor 2022 “.
PERGJ.SEK.NDIHMES EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU

4.”Per miratimin e tjetersimit dhe kembimit te prones,ish Pallat Kulture,dale jashte funksionit nga termeti i 26 nentorit 2019,prone e perfituar me VKM nr.839 date 22.07.2009 “Per miratimin e listes perfundimtare te pronave te paluajteshme publike shteterore qe transferohen ne pronesi te Bashkise Shijak me pronen nr 15/14 zk 3369 ne emer te Komunitetit Mysliman te Shqiperise.”
JURISTE:TEUTA PLAKU

5.”Mbi dhenien ne hua perdorim te stadiumit Tofik Jashari”.
JURISTE:TEUTA PLAKU

6.”Per miratimin e listes se familjeve te prekura nga termeti i dates 26.11.2019 te cilat do te perfitojne nga subvencionimi I qirase.”
JURISTE:AMBRA BEQIRI

III.Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit shtator (derguar me email nga sekretariati.Jane konfirmuar 6 vendime, nuk eshte konfirmuar 1 vendim)
IV.Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak. (derguar me email ne adresat e emailit te keshilltareve)

KRYETAR

Tauland Xheraj

NJOFTIM për mbledhjen e Keshillit Bashkiak, Shijak, date 28 Shtator 2021

Ju njoftojme se diten e hene  me 28.09.2021 ora 18:00 tek salla e mbledhjeve te Keshillit (Njesia administrative Xhafzotaj kati 3),zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak per muajin shtator 2021 me rend dite:

1-“Të tjera ”.

2-“Per dhenien e ndihmes ekonomike ne lidhje me fondin e vecante per periudhen 1-30 shtator 2021”.

                     PERGJ.SEK NDIHMES EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU

3-“Per dhenien e ndihmes ekonomike ne lidhje me fondin 6% per periudhen 1-30 shtator 2021”.

                     PERGJ.SEK NDIHMES EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU

4-“Per miratimin e akt ekspertizave te thelluara dhe listes se perfituesve nga programi I zhvillimit te zonave te reja”.

                    DREJTORI I URBANISTIKES:JONIDA GOGA

5-“Per miratimin e vleres se rikonstruksionit te banesave individuale me shkalle demtueshmerie ds4-retrofit sipas projekteve dhe preventivave perkatese.”

                   DREJTORI I URBANISTIKES:JONIDA GOGA

6-“Per miratimin e Projekt-Buxhetit afatmesem 2022-2024 te Rishikuar”(pa votim,ky projekt akt do te kaloje ne konsultim publik)

                   DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

7-“Per ndryshimet ne tarifen e pastrimit per vitin 2022.”(pa votim ky projekt akt do te kaloje ne konsultim publik)

           PERGJ.SEKTORI TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE:SILVANA BEJA

8-“Per miratimin e listes se shtatembedhjete progresive te familjeve te prekura nga termeti i dates 26.26.11.2019 te cilat do te perfitojne nga subvencionimi i qirase.

          JURISTE:AMBRA BEQIRI

 

P/KESHILLIN BASHKIAK

Kryetari

Tauland Xheraj

NJOFTIM për mbledhjen e Keshillit Bashkiak, Shijak, dt. 6 Prill 2021

Ju njoftojme se diten e marte  me 06.04.2021 ora 17:00 tek salla e mbledhjeve  ( Njesia Administrative Xhafzotaj kati i trete ) ,zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak per muajin mars 2021 me rend dite:

1-“Të tjera ”.

2-“Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin e vecantë për periudhën1-31 mars 2021”.

                     PËRGJ.SEK.NDIHMËS EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU  

3-“Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin 6 % për periudhën1-31 mars 2021”.

                     PËRGJ.SEK.NDIHMËS EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU  

4-“Për miratimin e Tavaneve Pergatitore te shpenzimeve te programeve per projekt Buxhetin Afatmesem 2022-2024”.

                    DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

5-“ Për miratimin e listës së tretë pjesore të përfituesve dhe jo përfituesve nga programi i granteve  të rindërtimit (granti i rikonstruksionit)

                   PERGJ.SEK.JURIDIK:ENKELEDA OSMANAJ

6-“Për miratimin e listës së tretë pjesore të përfituesve dhe jo përfituesve nga programi i zhvillimit të zonave të reja ”.

                   PERGJ.SEK.JURIDIK:ENKELEDA OSMANAJ

7-“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr.117 datë 17.12.2020  Mbi miratimin e listës (progresive) të familjarëve për përfitimin sipas programit të granteve të rindërtimit dhe projektet model.”

DREJTORI URBANISTIKËS:JONIDA GOGA

 

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, e henë, dt. 01.03.2021

Ju njoftojme se diten e hene  me 01.03.2021 ora 17:00 tek salla e mbledhjeve   ( Njesia Administrative Xhafzotaj kati i trete ) ,zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak per muajin shkurt 2021 me rend dite:

 

1-“Të tjera ”.

2-“Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin e vecantë për periudhën1-28 shkurt 2021”.

                       PËRGJ.SEK.NDIHMËS EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU  

3-“Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin 6 % për periudhën1-28 shkurt 2021”.

                       PËRGJ.SEK.NDIHMËS EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU  

4-“Për miratimin e planit të detyruar vendor për zonat e dëmtuara pikësore,për objektin social-kulturor,Pallati i Kulturës,në lagjen Popullore Shijak”.

                    DREJTORI URBANISTIKËS:JONIDA GOGA

5-“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr.03 datë 29.01.2021  Mbi miratimin e listës (progresive) të familjarëve për përfitimin sipas programit të granteve të rindërtimit dhe projektet model.”

                    DREJTORI URBANISTIKËS:JONIDA GOGA

6-“Raporti i Vlerësimeve dhe parashikimeve të të ardhurave të veta”.

                   PËRGJ.SEK.TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE:SILVANA BEJA

7-“Monitorimi i Buxhetit për vitin 2021”.

                   DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

8-“Për shtesë buxheti për vitin 2021” .

                   DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

9-“Mbi detajimin e fondeve për rritjen e pagave të arsimit parashkollor”.

                    DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

10-“Për miratimin e listës së dymbëdhjetë progresive të familjeve të prekura nga tërmeti i datës 26.11.2019 të cilët do të përfitojnë  nga subvencionimi i qirasë”.

                  JURISTE:AMBRA BEQIRI

11-“Për punen e Këshillit të Bashkisë për 12-mujorin e vitit 2020 (pa votim )

                  SEKRETARI I KËSHILLIT:KOZETA DODA

 

 

P/KESHILLIN BASHKIAK

Kryetari

Tauland Xheraj