Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, 

Bashkia Shijak shpall njoftimin per konsultim publik per:

Konsultimi me komunitetin do te zhvillohet ne ambjentet e salles se Keshillit Bashkiak, ne date 16/12/2022, ora 17:00.

Pjesemarres:

  • Nga ana e Bashkise: Këshilltarët e Këshillit Bashkiak, Kryetar i Bashkisë, Sekretar i Këshillit Bashkiak, Koordinatori për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, drejtues/punonjës të administratës, drejtoria e buxhetit dhe financës, sektori i tatim taksave, Kryetarët e Fshatrave dhe Administratorët e Njësive Administrative
  • Nga komuniteti: Banorët e Bashkisë Shijak, anëtarët e shoqërisë civile, anëtarë të biznesit, medias, gjimnazet, mësuesit dhe përfaqësues të komunitetit musliman në Shijak.

Sugjerimet tuaja jane te mirepritura brenda dates 15 Dhjetor ne adresat e emaileve:

kozetadoda@yahoo.com     fabianakeci@gmail.com

NJOFTIMI ZYRTAR (SHKARKO NE PDF)

Ju mund te njiheni me aktet e hapura per konsultim edhe permes Platformes www.konsultimivendor.al   ne faqen e dedikuar Bashkise Shijak