I/E nderuar këshilltar/e!

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, Neni 17, 53 i tij, Ju njoftoj se ditën e premte më date 18.11.2022 ,ora 17:00, në sallën e Këshillit, do të zhvillohet mbledhja e rradhës së Këshillit Bashkiak,e thirrur nga Kryetari i Këshillit, me këtë rend dite:

I.Të tjera

II.Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.
1.”Per dhenie mandati Znj.Olisa Lekli “.
KRYETARI I KESHILLIT:TAULAND XHERAJ

2.”Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin e vecantë për periudhën 1-31 tetor 2022 “.
PERGJ.SEK.NDIHMES EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU

3.”Për dhënien e ndihmës ekonomike në lidhje me fondin e vecantë për periudhën 1-30 nentor 2022 “.
PERGJ.SEK.NDIHMES EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU

4.”Per miratimin e tjetersimit dhe kembimit te prones,ish Pallat Kulture,dale jashte funksionit nga termeti i 26 nentorit 2019,prone e perfituar me VKM nr.839 date 22.07.2009 “Per miratimin e listes perfundimtare te pronave te paluajteshme publike shteterore qe transferohen ne pronesi te Bashkise Shijak me pronen nr 15/14 zk 3369 ne emer te Komunitetit Mysliman te Shqiperise.”
JURISTE:TEUTA PLAKU

5.”Mbi dhenien ne hua perdorim te stadiumit Tofik Jashari”.
JURISTE:TEUTA PLAKU

6.”Per miratimin e listes se familjeve te prekura nga termeti i dates 26.11.2019 te cilat do te perfitojne nga subvencionimi I qirase.”
JURISTE:AMBRA BEQIRI

III.Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit shtator (derguar me email nga sekretariati.Jane konfirmuar 6 vendime, nuk eshte konfirmuar 1 vendim)
IV.Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak. (derguar me email ne adresat e emailit te keshilltareve)

KRYETAR

Tauland Xheraj