Ju njoftojme se diten e hene  me 28.09.2021 ora 18:00 tek salla e mbledhjeve te Keshillit (Njesia administrative Xhafzotaj kati 3),zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak per muajin shtator 2021 me rend dite:

1-“Të tjera ”.

2-“Per dhenien e ndihmes ekonomike ne lidhje me fondin e vecante per periudhen 1-30 shtator 2021”.

                     PERGJ.SEK NDIHMES EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU

3-“Per dhenien e ndihmes ekonomike ne lidhje me fondin 6% per periudhen 1-30 shtator 2021”.

                     PERGJ.SEK NDIHMES EKONOMIKE:ATALANTA BALLIU

4-“Per miratimin e akt ekspertizave te thelluara dhe listes se perfituesve nga programi I zhvillimit te zonave te reja”.

                    DREJTORI I URBANISTIKES:JONIDA GOGA

5-“Per miratimin e vleres se rikonstruksionit te banesave individuale me shkalle demtueshmerie ds4-retrofit sipas projekteve dhe preventivave perkatese.”

                   DREJTORI I URBANISTIKES:JONIDA GOGA

6-“Per miratimin e Projekt-Buxhetit afatmesem 2022-2024 te Rishikuar”(pa votim,ky projekt akt do te kaloje ne konsultim publik)

                   DREJTORI EKONOMIK:PRANVERA ALUSHI

7-“Per ndryshimet ne tarifen e pastrimit per vitin 2022.”(pa votim ky projekt akt do te kaloje ne konsultim publik)

           PERGJ.SEKTORI TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE:SILVANA BEJA

8-“Per miratimin e listes se shtatembedhjete progresive te familjeve te prekura nga termeti i dates 26.26.11.2019 te cilat do te perfitojne nga subvencionimi i qirase.

          JURISTE:AMBRA BEQIRI

 

P/KESHILLIN BASHKIAK

Kryetari

Tauland Xheraj