Bashkia Shijak hap konsultim publik për vendimarrje për tjetërsim prone

Projekt- vendimi “Për miratimin e tjetersimit e  këmbimin  e pronës  ish Pallat Kulture, dalë jashtë funksionit nga tërmeti i 26- nëntorit 2019 ,pronë e  përfituar me VKM Nr. 839 datë 22.07.2009 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtëshme publike shtetërore që transferohen në pronësi të bashkisë shijak me pronën  Nr 15/14 zk 3369 në pronësi të Komitieti  Mysliman të Shqipërisë (ish pronare dhe fqinje me kete prone”)

RREGULLORE PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROCESIT TË SHORTEUT PUBLIK PËR NDARJEN E NJËSIVE TË BANIMIT NË OBJEKTET E REJA NË BASHKINË SHIJAK, NË KUADËR TË RINDËRTIMIT

Rregullorja “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për mënyrën e zhvillimit të procesit të shorteut publik për ndarjen e njësive të banimit në objektet e reja në bashkinë Shijak, në kuadër të rindërtimit”, detajon proceduren për procesin e ndarjes se njësive të banimit në objektet e reja në bashkinë Shijak,