Bashkia Shijak publikon treguesit e performancës së programeve buxhetore 2020

Tregues të performancës së programeve buxhetore tregojnë se çfarë është realizuar me fondet buxhetore të buxhetit të bashkisë (qofshin ato nga burimet e saj të financimit apo nga QQ) si përshembull: zgjerimi i rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullosor, rritja e frekuentimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor

Shijak – Raporti Interaktiv 2020

KONSULTIMI PUBLIK, KALENDARI I KESHILLIT BASHKIAK SHIJAK PER 2021

Komisioni i Ekonomisë dhe Buxhetit ka filluar mbledhjen  e rekomandimeve për prioritetet e komunitetit për projekt buxhetin afatmesëm 2022 – 2024. Komisioni do të informojë komunitetin mbi të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të bashkisë për vitin 2020 dhe tavanet buxhetore përgatitore për secilin program / shërbim të ofruar nga bashkia.