Bazuar në ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, Ligji nr.10019 datë 29.12.2008, “Kodi zgjedhor i Republikes se Shqiperise”,  Neni 79, Udhezimin e Komisionerit Shteteror te Zgjedhjeve nr.6 datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat e afishimit të tyre gjatë fushatës zgjedhore”, Bashkia Shijak ka vendosur miratimin e  vendeve publike, ne territorin e Bashkise Shijak per afishimin e materialeve propagandistike.

Per efekt te informimit te sakte te publikut mbi kete vendimarrje te Bashkise Shijak, ky vendim  botohet i plote ne faqen zyrtare te bashkise.

Shkarko ketu vendimin ne PDF