1 – Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

 • Emër mbiemër të koordinatorit
  Fabiana Keçi
 • Adresa postare/elektronike e koordinatorit
  fabianakeci@gmail.com
 • Orari i punës
  E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

2 – Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje

3 – Dispozitat e brendshme rregullatorë për këshillimin me publikun

4 – Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

 • Lista e akteve për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik
  – Projekt buxheti
  – Paketa Fiskale

5 – Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

             NJOFTIM

 • Projektakti, relacioni shpjegues dhe dokumentat shoqërues të tij
 • Arsyet të nevojshme për nxjerrjen e projektaktit, si dhe ndikimi që ai do të ketë (referohu njoftimit)
 • Afati, vendi dhe mënyra me të cilën palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre; (referohu njoftimit)
 • Adresa e kontaktit të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik të bashkisë ose të strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e të komenteve për projektaktin (referohu njoftimit)
 • Vendi dhe data e organizimit të takimit publik në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij (referohu njoftimit)

6 – Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

7 – Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim

8 – Raporti vjetor për transparencën

 • Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti. 
  (2) Paketa Fiskale dhe Projekt-Buxheti

 • Numri i përgjithshëm të komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara;
  15 komente

 • Numri i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimmarrjes
  11 te pranuara dhe 4 te refuzuara

 • Numri i takimeve publike të organizuara
  2 takime

9 – Iniciativa qytetare