Projekt vendime te Keshillit Bashkiak 2022

JANAR 2022

Shkurt 2022

Projekt vendime te Keshillit Bashkiak 2021

 • Per miratimin e skenarit te menaxhimit te mbetjeve (kliko per dokumentin)
 • Mbi miratimin e kodeve te granteve te rindertimit (kliko per dokumentin)
 • Per miratimin e vleres se rikonstruksionit te banesave individuale  (kliko per dokumentin)
 • Per dhenien e ndihmes ekonomike ne lidhje me fondin e vecante per periudhen 1-31 korrik 2021 (kliko per dokumentin)
 • Mbi miratimin e kodeve ne zbatim te VKM nr 279 date 12.05.2021 (kliko per dokumentin)
 • Per dhenien e ndihmes ekonomike ne lidhje me fondin e vecante per periudhen 1-31 gusht 2021 (kliko per dokumentin)
 • Projekt Vendim (kliko per dokumentin)
 • Per miratimin e listes se trete pjesore te perfituesve nga programi i granteve te rindertimit (granti rikonstruksionit) – (kliko per dokumentin)
 • Per detajimin nga fondi i kontigjences per vitin 2021 – (kliko per dokumentin)
 • Per miratimin e planit te detyruar vendor – (kliko per dokumentin)
 • Per miratimin e studimit te fizibilitetit “Per Depozitimin e mbetjeve te territorit te bashkise Shijak “ne lendfillin e sharres dhe lidhjen e marrveshjes me Z.T.M.T (Lendfillin e Sharres) – (kliko per dokumetin)
 • Per dhenien e ndihmes ekonomike ne lidhjen me fondin e vecante per periudhen 1-30 qershor 2021 – (kliko per dokumentin)