Te ardhurat  Lokale  për Bashkinë Shijak në vitin 2020 jane realizuar ne masen 70 % dhe ne vleren 156.174 mije leke , me nje diferenece ne minus 67,024 mije leke . Ne krahasim me vitin e kaluar ne total te ardhurat jane realizuar 5 % me pak dhe ne vlere  ato jane 8,697 mije leke me pak se viti 2019.(164,871-156,174). Ne pergjithsi ka ndikuar pandemia dhe situata pas termetit te 26 nentorit te vitit 2019, efeket e te cilave sic parashikohet do te ndikojne edhe ne vitin ne vazhdim.

Me keto te dhena  Bashkia Shijak nuk rezulton me  veshtiresi financiare , tregues domethenes per miremenaxhim te fondeve te Bashkise.

Rezultati financiar i Bashkia Shijak per vitin 2020 rezulton me 558,901,499.02 leke gjendje ne llogarine e thesari si celje per vitin 2021, nga te cilat  465,541,574 leke  jane grante  rindertimi dhe 93,359,925.02 leke jane te ardhura per tu detajuar per kryerjen e funksioneve te bashkise .Kjo shume tashme do te detajohet meVendimin e Keshillit Bashkiak  me object “Shtese  Buxheti per vitin 2021”.

Monitorimi i zbatimit te buxhetit per periudhen Janar –Dhjetor  2020 eshte bere duke  u mbeshtetur  ne Ligjin 68 date 24/04/2017 “Per Financat e Veteqeverisjes Vendore”, Ligjin 139/2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”  ne Ligjin 57/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar,“ Udhezimin  Plotesues te Ministrise se Financave  nr 2 date 20.01.2020 “Per Zbatimin e Buxhetit te Vitit 2020 “ ne VKB nr 27 date 25.11.2019 mbi  “Miratimin e Paketes  Fiskale per Vitin 2020  “,  ne Udhezimin  nr 9 te Ministrise se Financave  date 20/03/2018 “Per Procedurat Standarte te Zbatimi te Buxhetit  “,dhe te Udhezimit plotesues te Ministrise se Financave nr 4 date 24/01/2021 “

Hape dokumentin ne PDF