Gjatë vitit 2022 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuiliburar dhe është realizuar në masën 51%, duke përdorur 39% të të ardhurave të bashkisë. Përkujdesi social, infrastruktura rrugore, furnizimi me ujë, arsimi bazë dhe parashkollori janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022.

Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh rreth 245 miliardë lekë përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: infrastruktura rrugore, furnizimi me ujë dhe kanalizime, shërbime publike vendore etj. Bashkia ka ulur vlerën e investimeve për vitin 2022 me 33% krahasuar me vitin 2021, pork jo reflekton investimet e konsiderueshme gjatë 2021 për shkak të rindërtimit prej efekteve të tërmetit. Projektet e investimeve në vitin 2022 janë realizuar në masën 28% krahasuar me planin e këtij viti.

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga: Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, te ardhurat nga tarifat vendore dhe te ardhura te tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2021. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 18% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë. Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 82% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 kanë qenë 832 949 mijë lekë dhe janë realizuar në masën 95% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit. Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022 janë: Përkujdesi Social Rrjeti Rrugor Rural Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi.

Shkarko ketu Raportin e Plote