REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE
Nr.

KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëOrgani/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)
Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo
Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)
Përgjigjia
(data dhe numri)
9298POJOJOKZgjerimi i varrezave ekzistuese Gjepale e Siperme5/10/2020Drejtorise Ekonomike, nr prot 9298.Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor POPOPerfshire ne buxhetin 2022-2024. Fondi 5.114 mije leke. Nr. 6879/1 Prot
16/12/2021
1POJOJOKNderhyrje ne sinjalistike dhe drejtimin e automjeteve prane shkolles “Lidhja e Prizrenit” Shijak 29/08/2021Drejtoria e Urbanistikes Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut RrugorPOPONe bashkepunim me Policine Bashkiake do te vendoset sinjalistika e duhur. Nr. 6879/1 Prot
16/12/2021
2POJOJOKVendosja e pusetave, ndricimi i shkolles dhe vendosja e nje kontenieri perpara shkolles ne Rubjeke Maminas 19/11/2021Drejtoria e Urbanistikes dhe Sektorit te SherbimeveKomisioni i Arsimit, dhe Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut RrugorPOPORealizuar vendosja e kontenierit dhe e pusetave perpara shkolles. Ndricimi parashikuar ne buxhet 22-24 me nje fond prej 300 mije leke. Nr. 6879/1 Prot
16/12/2021
3POJOJOKShtrimi I trotuareve ne segmentin rrugor Bilalas - Rubjeke.19/11/2021Drejtoria e Urbanistikes dhe Sektorit te SherbimeveKomisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut RrugorPOPOEshte marre parasysh ne buxhetin 22-24 dhe fondi per shtrimin e 200m2 trotuar eshte 260 mije leke. Nr. 6879/1 Prot
16/12/2021
4POJOJOKRrethimi i ambjenteve te jashtme te shkolles “Kajo Karafili” Maminas, shtimi i personelit te pastrimit, dhe vendosja e nje kabine te vecante elektrike19/11/2021Drejtoria e Urbanistikes dhe Sektorit te Sherbimeve. Drejtoria e Burimeve Njerezore Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor. Komisioni I BuxhetitPOPORrethimi i shkolles eshte marre parasysh ne buxhetin 22-24 me nje fond prej 230 mije leke. Shtimi i personelit ndihmes eshte marre parasysh me kohe te pjesshme. Kabina elektrike - jane bere aplikimet prane OSHE-se.Nr. 6879/1 Prot
16/12/2021
5POJOJOKShtrimi i rruges ne lagjen e “Laleve” ne Rubjeke Maminas.19/11/2021Sektorit te SherbimeveKomisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor.

Komisioni i Buxhetit
POPOBashkia i kerkon firmes private te riktheje rrugen ne gjendjen e merparshme pas perfundimit te punimeveNr. 6879/1 Prot
16/12/2021
6POJOJOKNdricimi i rruges qe te çon ne Gjirin e Lalezit dhe mungesa e ujit gjate sezonit te veres.19/11/2021Sektorit te SherbimeveKomisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor.
Sektori i sherbimeve

Ujesjellesi - Dega Shijak
POPONdricimi eshte investim i OSHE. Bashkia paguan faturat ne fund. Punimet per ujesjellesin jane drejt perfundimit Nr. 6879/1 Prot
16/12/2021
7POJOJOKTrotuar ne rrugen nacionale Vlashaj – Maminas, rehabilitim i rruges ne lagjen Koni ose ndertim i murit mbajtes dhe lirimi i hapesirave publike duke hequr varrezat e makinave.19/11/2021Sektorit te Sherbimeve

Policia Bashkiake
Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor.
Sektori I sherbimeve

POPORehabilitimi i rruges dhe ndertimi i murit mbajtes jane jashte kompetences se bashkise pasi eshte prone private. Jane ngritur grupet e inspektimit bashke me policine bashkiake qe te lirojne hapesirat publike nga varrezat e makinave. Nr. 6879/1 Prot
16/12/2021
8POJOJOKRiparimi i diges se liqenit te Rubjekes 19/11/2021Drejtoria e Bujqesise Komisioni i Bujqesise POPOKjo kerkese nuk eshte marre ne konsiderate pasi investimi shkon pertej buxhetit total te bashkise Shijak. Nr. 6879/1 Prot
16/12/2021
1POJOJOKVendosja e koshave të mbetjeve të riciklueshme në 3 shkolla të bashkisë Shijak dhe pranë parkut të qytetit19/01/2022Drejtoria e Urbanistikes dhe Sektorit te SherbimeveKomisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut RrugorPOPOPërfunduarKthim përgjigje pozitive me anë të shkresës nr. 2050 prot. dt. 12. 04. 2022
2 POJOJOKKërkesë për rendin e ditës dhe procesverbal të mbledhjes dt. 21.12.202005/04/2022Këshilli bashkiakKëshilli bashkiakPOPOPërfunduarDërguar materialet me postë zyrtare kërkuesit me nr. prot. 2134 dt.15.04.2022