1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor

2 – Paketa fiskale, taksa dhe tarifa
       – Paketa fiskale 2020
       – Paketa fiskale 2021
       –Paketa fiskale 2022

3 – Plani strategjik I zhvillimi te bashkise

 • Plani strategjik I zhvillimit te bashkise
 • Politikat per zhvillimin e qendryeshem ne nje afat kohor jo me pak se 5 vjet
 • Synimet kryesore per cdo fushe pergjegjesite
 • Veprimet qe duhen ndermarre duke parashikuar edhe kostot perkatese
 • Burimet e financimit
  Burimet e financimit
  Vendim Qershor 2019

4 – Programi buxhetor afatmesem vendor

5 – Buxheti

6 – Zbatimi I buxhetit

7 – Monitorimi dhe mbikqyrja e buxhetit

8 – Veshtiresite financiare

 • Plani per daljen nga situate e veshtersive financiare

9 – Shitja ose dhenia me qera e pronave dhe aseteve

 • Asetet dhe pronat e ofruara per shitje ose dhenie me qera
 • Kriteret qe duhet te plotesohen

10 – Donacionet