1 – Shërbime

1.1 Shërbime në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

-Aplikim për leje ndërtimi, per ndërtime të reja dhe shtesa deri në 250m2 pranë NjQV

Aplikim për leje ndërtimi pranë NjQV

Aplikimi për leje ndërtimi për ndryshimin e subjektit të lejes së ndërtimit pranë NjQV

Aplikimi për leje ndërtimi për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit pranë NjQV

-Aplikimi për tu pajisur me leje për prishje ndërtimi pranë NjQV

1.2 Shërbime në fushën e shërbimeve sociale

1.3 Shërbime në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

1.4 Shërbime në fushën e mbrojtjes së mjedisit

1.5 Shërbime në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

1.6 Shërbime në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

1.7 Shërbime në fushën e sigurisë publike

1.8 Shërbime në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

2 – Shërbime administrative

3 – Kontratat publike

 • Objekti i kontratës publike
 • Numri i referencës së procedurës/ kontratës
 • Lloji i procedurës
 • Termat dhe kushtet e kontratës
 • Kohëzgjatja e kontratës
 • Vlera e kontratës
 • Te dhënat e autoritetit kontraktor
 • Te dhënat e kontraktorit/nënkontraktorit
 • Treguesit për matjen e përmbushjes së kontratës
 • Strukturat publike përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës
 • Procedurat që duhet ndjekur për të bërë një ankimim
 • Raportet e kontrollit, monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontratës

4 – E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

 • Procedurave për të bërë ankesa apo vërejtje në lidhje me shërbimet
 • Adresa postare/elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve