2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

       1.2 – PËRBERJA DHE STRUKTURA
       2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
       3.2 – RREGULLORJA E KB

3 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

 • Kalendari i Mbledhjeve te KB
 • Njoftimet per mbledhjen e KB
 • Rendin e dites se mbledhjes se KB
 • Projekt – vendimet ne proces shqyrtimi nga KB
 • Vendimet, Urdhëresat dhe urdhrat me karakter normativ

4 – ORGANI EKZEKUTIV (KRYETARI I BASHKISE)

5 – ADMINISTRATA E BASHKISË

6 – MEKANIZMAT MONITORUES DHE TË KONTROLLIT

 • Karta e audutimit të brëndshëm
 • Kodi i etikes per audituesit e brendshem
 • Plani strategjik dhe vjetor i njesive te auditimit te brendshem
 • Raporti i auditimit te brendshem te ushtruar ne bashki
 • Raporti perfundimtar i kontrollit te jashtem (KLSH) te ushtruar ne Bashki
 • Plani i veprimit per zbatimin e rekomandimeve te lena ne perfundim te procedurave te auditimit te brendshem dhe te jashtem

7 – KERKESA, ANKESA, SINJALIZIME DHE VËREJTJE QE LIDHEN ME VEPRIMET OSE MOSVEPRIMET E ORGANEVE DHE ADMINISTRATËS 

 • Procedura per te bere kerkese, ankese dhe sinjalizime organeve te bashkise
 • Rregullorja e brendshme per proceduren e shqyrtimit, te hetimit administrativ, te sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes se konfidencialitetit
 • Njesia pergjegjese qe regjistron, heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet
 • Adresa postare/ elektronike per depozitimin e kerkesave, ankesave, sinjalizimeve apo verejtjeve
 • Afati dhe menyra e kthimit te pergjigjeve ne lidhje me kerkesat, ankesat apo verjetjet

8 – STATISTIKAT VENDORE

 • Kalendari i Publikimit te statistikave vendore
 • statistikat vendore me te dhenat kyc te bashkise sipas fushave kryesore dhe te ndara sipas gjinise
 • struktura pergjegjese ne bashki per mbledhjen dhe perpunimin e statistikave vendore